PATITO IRIDE

PATITO IRIDE

nascita: 26/08/1939

morte: 19/07/2022

Malfondo   19/07/2022